อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment,
ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ 
ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ 
อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system),
คลูลิ่งแพด (cooling pad), พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม
(Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่
Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร
(feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad), พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), 
 พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan  พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan
 พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan  พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan
ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment,
ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ 
ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ 
ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ ระบบอาหารไก่ 
อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, 
อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad),
พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater),
สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์
Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system),
ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad), พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล
(Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment,
อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, 
ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad), พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี
(PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก
Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment,
อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system),
 พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan  พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan
 พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan  พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan
คลูลิ่งแพด (cooling pad),พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม
(Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่
Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร
(feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad), พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain),
ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment,
อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์ Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment,
อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system), ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad),
พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล (Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater),
สแลท (Slat), อุปกรณ์สัตว์ปีก Poultry Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ Broiler Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ Layer Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มไก่พันธุ์
Breeder Equipment, อุปกรณ์ฟาร์มหมู Pig Equipment,อุปกรณ์ฟาร์มเป็ด Duck Equipment, ระบบอาหาร (feeding system), ระบบน้ำ (watering system),
ระบบอีแว๊ป (evap system), คลูลิ่งแพด (cooling pad), พัดลมฟาร์ม (ventilation fan), ผ้าพีวีซี (PVC Curtain), ระบบไซโล (silo), ระบบลำเลียงไซโล
(Fill Silo System), ตู้ควบคุม (Control Panel), ฮิตเตอร์ (Heater), สแลท (Slat), พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan
 พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan  พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan
 พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan  พัดลม fan , พัดลม fan , พัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน exhaust fan

บริษัท เอเซีย เวท เทค จำกัด สำนักงานใหญ่ : 30/195 ถนนนวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โรงงาน : 31 หมู่ 7 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 02-905-8511-2 , 087-112-5456 , 084-54321-12 , 098-269-7991-5 โทรสาร 02-905-8513
อีเมล์ : lunchakornavt@yahoo.co.th , tonglunchakorn@gmail.com